-
 
                                          03.11.2008 .
 

TAHIR IZ
MARJINOYROS HCHI
CHAN TSARANDOY
ALU
ABDULA
TAYSHE ALU
GERDA
BARS
AGATA
 
IRTYSH UKR-BAKKARA
NAZAR-BAY RADA-KIT
TAU BAY
KAYA KAZAN-IT
RADA
YUKON -JONNY PALIY
TAYSHE-UMKA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------