ZMEY GORYNYCH UKR-BAKKARA

 
Дата рождения:
23.01.2012 г.


 

BALTEK  GAIRAT RADZHAF
BALTEK GAIRAT ARCHUK

GRAI VEST NASHDAR

AYUTAAISAA NOKOT
AK CHOPAN ITI AK BACHA
AK-TUSH
 
IRTYSH UKR-BAKKARA
NAZAR-BAY RADA-KIT
TAU BAY
KAYA KAZAH-ITRADA
YUKON-JONNY PALIYTAYSHE-UMKA